Plastové vzduchotechnické potrubie

Plastové vzduchotechnické potrubia sa vyrábajú na mieru podl'a požiadavky zákazníka, ktorý predloží výrobcovi výkresovú dokumentáciu, prípadne ju vyhotoví dodávatel'ská firma na základe požiadaviek zákazníka. Zákazník predloží množstvo odsávanej vzdušiny, zloženie odsávaných plynov a pár, na základe ktorého sa zvolí najvhodnejší plastový materiál, z ktorého sa vyhotovia plastové vzduchotechnické potrubia PP.

Zvláštnym prislušenstvom plastových potrubných rozvodov sú dodatočné prípojné otvory, priezory, čistiace otvory, návarky, vol'né príruby podl'a konkrétnych požiadaviek zákazníka.