Ponuka služieb

         

OCHRANA PRED POŽIARMI

V oblasti ochrany pre požiarmi vykonávame servis v plnení povinností zamestnávateľa

vyplývajúci zo zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a jeho vykonávajúcich

právnych predpisov najmä vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení

neskorších predpisov.

Vykonávanie kontroly funkčnosti požiarnych zariadení.

Revízia požiarnych zariadení.

Oprava požiarnych zariadení

Označenie pracoviska symbolmi protipožiarnej ochrany

Výmena hasiaceho média

Vypracovanie dokumentácie spojenej s revíziou požiarnych zariadení


REVÍZIE VTZ TLAKOVÝCH

V rámci oprávnení vyplývajúcich zo zákona v zmysle § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona NR

SR č. 124/2006 Z. z v znení neskorších predpisov, § 13 vyhlášky MPSVR SR č 508/2009 Z. z. v

znení neskorších predpisov, vykonávame servis spojený v VTZ tlakovými:

Odborná oprava VTZ.

Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ

Odborná inštalácia VTZ tlakových

Revízia VTZ tlakových

Vypracovanie dokumentácie spojenej s revíziou VTZ tlakovýc


DEFEKTOSKOPICKÉ KONTROLY TESNOSTI

Pri defektoskopických kontrolách podľa STN 75 0905 sa zaručuje absolútna tesnosť

kontrolovaného objektu. Vykonávaný servis v rámci kontorli tesnosti:

Vizuálna prehliadka stavu vonkajších viditeľných častí nádrží a súvisiacich potrubných

rozvodov a armatúr.

Vizuálna prehliadka stavu vnútorných častí nádrží

Nedeštruktívne skúšky tesnosti

Vypracovanie dokumentácie spojenej s kontrolou tesnosti


BANSKÉ APLIKÁCIE

Pre prevádzky s banskou činnosťou alebo činnosťou vykonávanou banským spôsobom

zabezpečujeme komplexný servis služieb spojených so zákonom č. 51/1988 Zb. Zákona

Slovenskej národnej rady o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe:

Revízia VTZ tlakových

Odborná inštalácia VTZ tlakových

Bezpečnosť a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosť prevádzky