Odlučovače ropných látok

Odlučovače ropných látok

picture
       Odlučovače ropných látok sú určené na zachytenie a odlúčenie voľných ľahkých kvapalín (ropných látok) zo znečistených vôd. Odlučovač pozostáva z celoplastovej nádrže, ktorá je rozdelená vnútornými priečkami na jednotlivé funkčné priestory.
 
       Odlučovače ropných látok sú určené k zachytávaniu ropných látok a olejov z dažďových a priemyselných odpadových vôd pri čerpacích staniciach pohonných hmôt, autodielňach, autoumývacích linkách, parkoviskách a všade tam, kde sa predpokladá znečistenie povrchových vôd ropnými látkami.
 
       Postupnosť čistenia - kalová zberná časť, odlučovacia koalescenčná časť a sorbčná časť a sorbčná dočisťovacia časť. Sú určené pre čistenie odpadových vôd zo stredne veľkých zdrojov znečistenia komunálneho a priemyselného charakteru, ako sú obce, menšie mestá, sídliská, rekreačné a stravovacie komplexy. ČOV v typovej rade sú navrhnuté pre 500 - 6000 ekvivalentných obyvateľov /EO/ so zachovaním zaťaženia na 1 EO u množstva odpadových vôd Q24 = 150 l a znečistenia BSK5 = 60 g za deň.