Nádrže

Nádrže

picture
      P rogram  spoločnosti Plast Produkt Slovakia s.r.o. je založený na výrobe atypických plastových výrobkov a zariadení (samonosné celoplastové zásobníky, žumpy a nádrže, odsávacie potrubie, násypky, koše a ďalšia široká paleta špeciálnych produktov na zákazku).
          Ako základný materiál sa používajú polypropylénové dosky. Nádrže z plastov sa používajú na skladovanie rôznych druhov kvapalín, chemických látok v rôznej forme (granuláty, sypké a kvapalné materiály). Ďalej sú nádrže použiteľné ako nádrže septikov, žúmp, nádrže na pitnú a úžitkovú vodu.
         Vyrábajú sa technológiou zvárania konštrukčných prvkov a dosiek z plastov
(termoplastov ), vhodných na použitie pre dané médium. Najčastejšie používanými termoplastmi sú polypropylén a polyetylén.
 
     Vzhľadom na to, že materiál je vhodný na styk s požívatinami, je možné v nádržiach skladovať aj potravinárske výrobky. Materiál je odolný voči kyselinám a zásadám a väčšine rozpúšťadiel. Je stály pri tepelnom zaťažení do 60°C, a je zdravotne nezávadný. Vzhľadom na jeho vlastnosti nádrže z PP dosiek majú dlhú životnosť, nízku hmotnosť a minimálne nároky na údržbu. Majú odolnosť proti látkam agresívnej povahy, odolnosť voči pliesňam a baktériám. Možnosť použitia na rôzne účely a technické riešenia. Nie je potrebná povrchová úprava.
     Prevedenie nádrží môže byť otvorené aj uzavreté s komínkom a odnímateľným poklopom. Nádrže sa vyrábajú v rôznych veľkostiach, tvaroch, konštrukčných prevedeniach. Konštrukčne je možno vyrobiť nádrže pre umiestnenie nad terén i pre umiestnenie do terénu. Ich vnútorné vybavenie môže byť s rôznym technologickým zariadením.
 
    Samozrejmosťou je využitie pre splaškovú, úžitkovú, požiarnú, dažďovú či inú vodu.
Nádrže nie je možné použiť na skladovanie horľavých kvapalín a kvapalín obsahujúcich oxidačné činidlá (napr. koncentrovaná kyselina dusičná, halogény a pod.).

    Najviac používanými sú kruhové, oválne a hranaté. Nádrže môžu byť podľa typu ďalej vybavené rôznymi technologickými prepážkami, poklopmi, obslužnými pororoštami, vstupnými otvormi, technologickými otvormi pre napojenie potrubí, stúpačkami pre vstup do nádrže, havarijnými uzávermi atď. Nádrže atypických rozmerov je možné vyrobiť na zvláštnu objednávku podľa požiadaviek zákazníka.
      Nádrže sú vodotesné v zmysle STN 75 0905. U vštkých nádrží výrobca prevádza skúšku vodotesnosti.
 
Prevedenie
 • zakryté s poklopom
 • zakryté s komínkom
 • otvorené
Typy
 • valcové
 • hranaté
 • atypické
Možnosti použitia a výhody PP nádrží
 • pre pitnú vodu (atest nezávadnosti v styku s požívatinou)
 • pre úžitkovú, dažďovú, splaškovú vodu
 • obaly ČOV
 • pre priemysel
 • lapoly tukov
 • odlučovače ropných látok
 • slabé kyseliny
 • samonosné prevedenie
 • ľahká manipulácia vrátane prepravy a uloženia
 • atest nepriepustnosti
 • vysoká životnosť
 • dlhá životnosť
 • nízka hmotnosť
 • úspora času pri výstavbe
 • 100 % tesnosť doložená zápisom o skúške tesnosti podľa STN
 • jednoduchá montáž
 • odolnosť voči chemickým látkam
 • ľahká údržba a jednoduché čistenie
 • možnosť vyrobiť nádrž na mieru podľa priania a požiadaviek
Pre zadanie konštrukcie plastovej nádrže je nutné vždy poznať:
 • médium (chemická značka, koncentrácia, teplota, hustota ...)
 • objem (využiteľný, minimálny, maximálny)
 • umiestnenie nádrže (vonkajšie alebo vnútorné prostredie, nadzemná nádrž ...)
 • požiadavky na vybavenie (veko, prepad, vypúšťanie, miešanie ...)

Nádrže vyrobíme podľa Vašich individuálnych požiadaviek, prázdne, alebo osadené prepážkami, nornými stenami, nátokovým a výtokovým potrubím, vekom atď.